Eminem - Mosh Türkçe Şarkı Çevirisi

GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM MÜZİSYENLER

Müzik Keyfi İLE SİZİNLE!

Mosh
Mosh

I pledge allegiance to the flag of the United States of America.. 
Amerika Birleşik Devletleri bayrağına bağlılık yemini ediyorum 
And to the Republic.. (Eminem: People.. ) For which it stands.. 
Ve ifade ettiği (Eminem: Millet..) Cumhuriyet’e 
Eminem: Hahaha.. 
(One nation under God.. Indivisible..) 
(Tanrının huzurunda bir millet..Bölünemez..) 
Eminem: It feels so good to be back! 
Geri dönmüş olmak çok güzel! 
Scrutinize every word, memorize every line 
Bütün kelimeleri dikkatle incele, bütün satırları ezberle 
I spit it once, refuel, re-energize and rewind 
Bir sefer söylüyorum, depomu doldurup tekrar enerji kazanıp geri sarıyorum 
I give sight to the blind, mind sight through the mind 
Körlere görüş sağlıyorum, zihin aracılıgıyla zihinsel görüş 
I exercise my right to express when I feel it’s time 
Vaktin geldiğini hissettiğimde ifade özgürlüğümü kullanıyorum 
It’s just all in your mind – what you interpret it as 
Her şey kafanın içinde – sen nasıl yorumlarsan 
I say to fight, you take it as I’ma whip someone’s ass 
Ben savaşalım derim, siz birinin kıçını kırbaçlayacağımı anlarsınız 
If you don’t understand, don’t even bother to ask 
Eğer anlamıyorsan sormaya zahmet etme bile 
A father who has grown up with a father-less past 
Babasız bir geçmişle büyüyen bir baba 
Who has blown up now to rap phenomenon 
Şimdi bir rap fenomeni olarak patlayan 
That has or at least shows no difficulty multi-taskin’ and juggling both 
Çok görev üstlenip birlikte yürütmekte zorlanmayan, en azından öyle gözüken 
Perhaps mastered-his-craft slash 
Belki sanatında ustalaşan 
Entrepreneur ho has helped launch a few more rap-bags 
Birkaç rap çantasını doldurmaya yardım eden müteşebbis 
Who’s had a few obstacles thrown his way through the last half of his career 
Kariyerinin ikinci yarısında önüne atılan birkaç engelle karşılaşan 
Typical manure, moving past that 
Tipik gübre, bunu geçtikten sonra 
Mister kiss-his-ass-crack, he’s a class-act 
Bay onun-kıç çatalını-öp, o bir sınıf sahibi 
Rubber-band man, yeah, he just snaps back 
Mücadele adamı, evet, sadece parmagıyla karşılık veriyor 
Nakarat: 
[ Come along, follow me, as I lead through the darkness 
Peşimden gelin, beni takip edin, karanlığın içinde ilerlerken 
As I provide just enough spark that we need to proceed 
İlerlemek için yeterli kıvılcımı üretirken 
Carry on, give me hope, give me strength 
Devam edin, bana umut verin, bana güç verin 
Come with me, and I wont steer you wrong 
Benimle gelin, ve sizi yanlış yönlendirmeyeceğim 
Put your faith and your trust, as I guide us through the fog 
İnancınızı ve güveninizi koyun, ben siste rehberlik ederken 
To the light at the end of the tunnel 
Tünelin sonundaki ışığa dogru 
We gon’ fight We gon’ charge, we gon’ stomp 
Kavga edeceğiz, savaşacağız, koşacağız 
We gon’ march through the swamp 
Çamurun içinden yürüyeceğiz 
We gon’ mosh(*) through the marsh 
Bataklıgın içinde savrulacağız 
Take us right through the doors 
Bizi doğrudan kapılara götürecek 
Come on.. 
Hadi.. ] 
To the people up top, on the side and the middle, 
Yukardaki, kenardaki ve ortadaki insanlara 
Come together, let’s all bomb and swamp just a little 
Bir araya gelin, hadi bombalayalım ve biraz taşıralım 
Just let it gradually build, from the front to the back 
Bırakın azar azar oluşsun, önden arkaya doğru 
All you can see is a sea of people, some white and some black 
Tek gördüğün bir insan deryası, kimi beyaz kimi siyah 
Don’t matter what color, all that matters is we gathered together 
Rengin önemi yok, tek önemli olan bir araya gelmiş olmamız 
To celebrate for the same cause, no matter the weather 
Aynı davayı kutlamak için, hava nasıl olursa olsun 
If it rains let it rain, yea the wetter the better 
Eğer yağmur yağarsa bırakın yağsın, ne kadar ıslak o kadar iyi 
They ain’t gonna stop us, they can’t, we’re stronger now more then ever, 
Bizi durduramayacaklar, yapamazlar, her zamankinden daha güçlüyüz 
They tell us no we say yea, they tell us stop we say go, 
Onlar hayır der biz evet deriz, onlar durun der biz gidelim deriz 
Rebel with a rebel yell, raise hell we gonna let em know 
Asi bir haykırışla isyan edin, ortalığı cehenneme çevirin, onlara göstereceğiz 
Stomp, Push, Shove, Mush, Fuck Bush, until they bring our troops home come on just… 
Yürüyün, İtin, İttirin, Ezin, Bush’u s**tir edin, ta ki onlar askerlerimizi eve yollayana kadar, hadi sadece..

Nakarat 
Imagine it pouring, it’s raining down on us, 
Üzerimize şakır şakır yağmur yağdığını düşünün 
Mosh pits outside the oval office 
Kalabalık oval ofisin önünde 
Someone’s trying to tell us something, maybe this is God just saying 
Birileri bize bir şey anlatmaya çalışıyor, belki bu konuşan Tanrıdır 
We’re responsible for this monster, this coward, that we have empo(Ben Türk alfabesini bilmeyecek kadar zavall
ı bir insanım)ed 
Güçlendirdiğimiz bu canavardan, bu korkaktan biz sorumluyuz 
This is Bin Laden, look at his head nodding, 
Bu Bin Ladin, bakın kafası sallanıyor 
How could we allow something like this, Without pumping our fist 
Yumruğumuzu sıkmadan nasıl böyle bir şeye izin verdik 
Now this is our, final hour 
Şimdi bu bizim son saatimiz 
Let me be the voice, and your strength, and your choice 
Bırakın sesiniz olayım, gücünüz ve seçiminiz 
Let me simplify the rhyme, just to amplify the noise 
Sözleri basitleştireyim, sadece gürültüyü yükseltmek için 
Try to amplify it, times it, and multiply it by sixteen million 
Yükseltmeye çalışın, katlayın, ve 16 milyonla çarpın 
People are equal at this high pitch 
Bu yüksek seste insanlar eşit 
Maybe we can reach Al Quaida through my speech 
Belki bu konuşmamla El Kaide’ye ulaşabiliriz 
Let the President ans(Ben Türk alfabesini bilmeyecek kadar zavallı bir insanım) on high anarchy 
Bırakın başkan yüksek anarşi konusunda cevap versin 
Strap him with AK-47, let him go 
Ona bir AK-47 verin, bırakın gitsin 
Fight his own war, let him impress daddy that way 
Kendi savaşını versin, babasını o şekilde etkilesin 
No more blood for oil, we got our own battles to fight on our soil 
Petrol için daha fazla kan dökülmesin, topraklarımızda verilecek kendi savaşlarımız var 
No more psychological warfare to trick us to think that we ain’t loyal 
Bizi kandırıp sadık olmadıgımızı düşündürecek daha fazla psikolojik savaş olmasın 
If we don’t serve our own country we’re patronizing a hero 
Eğer kendi ülkemize hizmet etmezsek bir kahramanı desteklermişiz 
Look in his eyes, it’s all lies, 
Onun gözlerine bakın, yalanlarla dolu, 
The stars and stripes they’ve been swiped, washed out and wiped, 
Yıldızlar ve çizgiler çalınmış, yıkanmış ve silinmiş 
And Replaced with his own face, mosh now or die 
Ve yerine kendi yüzü konmuş, savrul şimdi ya da öl 
If I get sniped tonight you’ll know why, because I told you to fight 
Eğer bu gece suikaste uğrarsam nedenini bileceksiniz, çünkü size savaşın dedim 
Nakarat 
And as we proceed, to mosh through this desert storm, in these closing statements, 
Ve biz ilerlerken, bu çöl fırtınasında savrulmak için, bu kapanış konuşmalarıyla, 
if they should argue, let us beg to differ, as we set aside our differences, 
eğer tartışırlarsa, anlaşamamak için yalvaralım, farklarımızı bir kenara bırakırken 
and assemble our own army, to disarm this weapon of mass destruction 
ve kendi ordumuzu toplarken, bu kitle imha silahlarını silahsızlandırmak için 
that we call our president, for the present 
şu anda başkanımıza seslendiğimiz 
and mosh for the future of our next generation, 
ve yeni neslin geleceği için savrulun 
to speak and be heard, Mr. President, Mr. Senator 
konuşmak ve sesimizi duyurmak için, Bay Başkan, Bay Senatör 

(*) mosh: özellikle metal, rock, punk konserlerinde kalabalığın birbirini itme, ittirme, omuz atma, vs eylemi 
(Türkçe’de tam karşılığı olmadığından “savrulmak” diye çevrilmiştir…)

Reklam Alanı

Sanatçıya Ait Diğer Gitar Akor ve Tabları

Reklam Alanı

Yazar Hakkında
avatar

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. Mozart

Yorumlar
  • avatar